Sarana Prasarana Umum UMM

1. SPBU

2. Rumah Sakit UMM

3. Poliklinik

4. Perpustakaan Pusat

5. Masjid

6. Sarana Olahraga

7. Danau Kampus

8. Gazebo Kampus

9. Bengkel

10. Wall Climbing