التعريف

PROFIL JURUSAN SYARI'AH Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah PRODI Ahwal Syakhsiyyah Ketua Jurusan         : Azhar Muttaqin, M. Ag Ketua Lab.Jurusan : Idaul Hasanah, S. Ag. M.HI. Dalam rangka membangun...

Detail
about

Profil

PROFIL JURUSAN SYARI'AHFakultas Agama Islam
Jurusan Syari'ah
PRODI Ahwal Syakhsiyyah
Ketua Jurusan         : Azhar Muttaqin, M. Ag
Ketua Lab.Jurusan : Idaul Hasanah, S. Ag. M.HI.

Dalam rangka membangun kualitas perguruan tinggi yang sesungguhnya (the real university),  dari waktu ke waktu  kedua Jurusan (Tarbiyah dan Akhwal al-Syakhsyiyyah) ini telah melakukan terobosan dengan mengembangkan proses pembelajaran dan kelembagaan. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, PS Pendidikan Agama Islam dan PS Akhwal al-Syakhsyiyyah  FAI-UMM mengembangkan program pembelajaran Bahasa Arab secara intensif pada tahun pertama selama satu tahun.  Program ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan Bahasa Arab sebagai alat untuk mempelajari secara mendalam ilmu-ilmu keislaman. Pada tahun 1998 hingga sekarang PS Akhwal al-Syakhsyiyyah melaksanakan program kembar (twinning program) antara PS  Akhwal al-Syakhsyiyyah  FAI-UMM dengan Fakultas Hukum UMM. Bagi mahasiswa yang mengikuti ini bisa meraih dua gelar S.Sy dan SH (sarjana syari’ah dan sarjana hukum) dalam waktu relatif pendek (5 tahun). Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pada program studi ini, telah didukung dengan sarana belajar yang memadai, seperti: Laboratorium Bahasa Arab, Laboratorium Media Studi Islam, Laboratorim Dakwah, Laboratorium Syari’ah, Markaz Da’wah wa Khidmad al-Mujtama’ (Center of Da’wah and Public Services), perpustakaan pusat dan perpustakaan Agama, serta Pusat Studi Islam dan Filsafat. Semua ini dilakukan dalam rangka memenuhili masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang meningkat, basis sosial yang semakin berkembang,  kebutuhan  masyarakat (pasaran tenaga kerja terdidik) terus meningkat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan  pemerintah pusat maupun daerah setempat   dan kerjasama dengan pihak luar.
Shared:

Profil

الأخبار

2018/11/14 19:58:21

2018/10/23 12:30:43